Zmieniaj edukację z nami!

Jeśli jesteś nauczycielem uczniów w wieku 10-15 lat,
chcesz przywrócić edukacji ludzką twarz i zmienić szkoły w miejsce, które dzieci kochają – dołącz do naszego
Programu Edukacyjnego IDS!

Kim jesteśmy?

Holistic Think Tank (HTT) to organizacja pozarządowa, która promuje nowoczesne podejście do edukacji, zakotwiczone
w wartościach humanistycznych, stawiające ucznia i jego potrzeby w centrum procesu edukacyjnego

W HTT jesteśmy przekonani, że zdobywanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów jest jedynie narzędziem do całościowego rozwoju człowieka,
jako zaangażowanej, odpowiedzialnej, a przede wszystkim szczęśliwej jednostki.

Wierzymy, że jedyną drogą do osiągnięcia tego celu jest edukacja, prowadzona w sposób interdyscyplinarny i połączona
z rozwojem kompetencji społecznych, takich jak komunikacja, zdolności adaptacyjne i praca zespołowa.

Jesteśmy przekonani, że rolą szkoły jest stwarzanie uczniom sprzyjających warunków rozwoju, wyposażanie ich w kompetencje odpowiadające potrzebom współczesnego świata, a przede wszystkim kształtowanie postaw umożliwiających uczniom świadome i spełnione życie w społeczeństwie.

Co to jest Program Edukacyjny IDS?

IDS jest autorskim podejściem pedagogicznym, którego celem jest zmiana sposobu nauczania w szkołach podstawowych na całym świecie poprzez wprowadzenie podejścia holistycznego, kształtującego i wzmacniającego w uczniach wartości humanistyczne w toku prowadzenia lekcji przedmiotowych.

Wartości te zostały zidentyfikowane i opisane przez badaczy HTT na podstawie międzynarodowych badań fenomenograficznych (2021-2022) w postaci listy Czego powinna uczyć szkoła (CPUS).

 

Dzięki IDS matematyka, historia czy chemia będą nauczane w taki sam, zintegrowany sposób, by przygotować młodych ludzi do życia w zmieniającym się świecie, nauczyć ich współpracy i krytycznego myślenia, a przede wszystkim – dać im narzędzia do odnalezienia szczęścia i spełnienia w ich dorosłym życiu.

Wprowadzenie do szkół Interdyscyplinarnego Przedmiotu Szkolnego przyczyni się do zmiany roli szkoły, która – z miejsca odtwórczego przekazywania wiedzy w formie podawczej (w oparciu o hierarchiczną relację nauczyciel – uczeń), stanie się środowiskiem sprzyjającym indywidualnemu rozwojowi każdego z uczniów, gdzie zdobywają oni wiedzę i umiejętności w atmosferze współpracy, zaufania i szacunku do drugiego człowieka.

Jak dołączyć do Programu Edukacyjnego IDS?

Zapraszamy do opracowania cyklu 10 lekcji przedmiotowych (np. bloku tematycznego w ramach lekcji historii, matematyki lub chemii), odnoszących się do wybranych wartości z listy Czego Powinna Uczyć Szkoła. 

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana dołączeniem do programu edukacyjnego IDS, napisz do nas: ids@holisticthinktank.com. W odpowiedzi otrzymasz formularz zgłoszeniowy.

Po otrzymaniu informacji o akceptacji Twojej koncepcji, otrzymasz mailem formatkę scenariusza lekcji IDS. Wypełnij ją oraz załącz dodatkowe karty pracy lub inne materiały edukacyjne wykorzystywane w czasie lekcji. Przygotowane scenariusze prześlij na adres: ids@holisticthinktank.com

Przeprowadź zaplanowane lekcje. Oceń przebieg pracy z uczniami w duchu podejścia IDS.

Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami i rekomendacjami w formie raportu.

Pamiętaj, aby myśleć kreatywnie i wykorzystywać swoje doświadczenie. Spraw, by nauka stała się dla Ciebie i Twoich uczniów okazją do budowania wzajemnych, opartych na wartościach z listy CPUS, relacji oraz wspólnego i włączającego środowiska uczenia się.

 

Co proponujemy?

  1. Udział w cyklu webinariów i szkoleń poświęconych dydaktyce nauczania zgodnie z metodyką Interdyscyplinarnego Przedmiotu Szkolnego.
  2. Wynagrodzenie w wysokości 6000 zł netto za przygotowanie cyklu 10 lekcji przedmiotowych (wraz z „narzędziownikiem” metodycznym).
  3. Przewidujemy również nawiązanie długoterminowej współpracy z najbardziej aktywnymi i innowacyjnymi nauczycielami, w tym m.in. zaproszenie do udziału w międzynarodowych warsztatach i konferencjach organizowanych przez HTT w Polsce i za granicą.

FAQ

Jak należy rozumieć „interdyscyplinarność”? Czy lekcja musi łączyć różne dziedziny wiedzy / przedmioty nauczania?

Interdyscyplinarność rozumiemy jako możliwość zastosowania tej samej, uniwersalnej metodyki pracy w toku prowadzenia zajęć z różnych dziedzin nauki (np. matematyki czy historii). Zajęcia mogą, ale nie muszą, łączyć treści z różnych przedmiotów szkolnych (np. fizyki, matematyki i biologii). Kluczowe jest, aby przekazywane w czasie lekcji treści specjalistyczne służyły rozwojowi przynajmniej jednego z obszarów/efektów uczenia się opisanych w ramach listy CPUS.

Czy scenariusze lekcji powinny wpisywać się w obowiązującą w Polsce podstawę programową?

Projekty powinny stanowić propozycję prowadzenia zajęć lekcyjnych w ramach danego przedmiotu w Polsce, z wykorzystaniem metodyki IDS, ale nie zastępować zakresu merytorycznego zgodnego z podstawą programową przedmiotu.

Niewątpliwym walorem proponowanego projektu będzie jego uniwersalność i możliwość wykorzystania również podczas prowadzenia lekcji podobnego przedmiotu w innym kraju (uniwersalność). 

Jestem nauczycielem przedmiotu X, ale chciałbym zaproponować serię scenariuszy w zakresie przedmiotu Y. Czy to możliwe?

Oczekujemy na propozycje scenariuszy lekcji w ramach przedmiotów, których nauczyciel aktualnie uczy.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole podstawowej, ale obecnie pracuję w szkole średniej. Czy mogę wziąć udział w konkursie?

Zaproszenie skierowane jest wyłącznie do nauczycieli-praktyków, którzy pracują obecnie w szkołach podstawowych i mają możliwość praktycznego wykorzystania / pilotażowego przetestowania opracowanych przez siebie projektów lekcji w praktyce dydaktycznej.

Czy w scenariuszach mogę wykorzystać materiały z istniejących podręczników lub ze źródeł takich jak np. YouTube?

Dopuszczamy użycie materiałów cyfrowych, takich jak: filmy, zdjęcia, infografiki i inne, pod warunkiem że nie naruszają one praw osób trzecich a nauczyciel jest w stanie przenieść pełnię praw autorskich do swoich scenariuszy na HTT. Wszystkie pozostałe materiały powinny być treściami autorskimi lub odnosić się do dopuszczalnego prawa cytatu.

Czy zgłoszenia może dokonać nauczyciel pracujący w szkole prywatnej?

Zaproszenie kierujemy do wszystkich nauczycieli uczących dzieci w wieku 10- 15 lat (nauczanie podstawowe), niezależnie od typu placówki edukacyjnej, w której pracują, tj. szkoły państwowej, społecznej, prywatnej, jak również nauczania zdalnego (online).

Posiadam opracowane scenariusze lekcji, które częściowo były już wykorzystywane i/lub opublikowane. Czy mogę je zgłosić?

Dopuszczamy to pod warunkiem przekazania pełni praw autorskich na rzecz HTT. 

Intencją HTT jest stworzenie bazy scenariuszy i udzielanie zainteresowanym nauczycielom nieodpłatnej i nieograniczonej licencji (Creative Commons) na ich wykorzystywanie w praktyce edukacyjnej.

Czy propozycję projektu może złożyć zespół lub lider w imieniu zespołu?

To zaproszenie kierujemy wyłącznie do osób indywidualnych. 

Chcieliby Państwo zadać inne pytanie?
Proszę napisać na: idsproject@holisticthinktank.com